ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
 
โครงสร้างเงินทุน
 
  ทุนจดทะเบียน    จำนวน 2,300,000,000 บาท
  ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,457,004,839 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,457,004,839 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     1 บาท
 
 
คณะกรรมการบริษัท
 
 
1.
พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
 
2.
ดร.อดุลย์ เลาหพล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองประธานกรรมการบริษัท
 
3.
นายชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการตรวจสอบ
 
4.
ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร
 
5.
นายกานต์ พูลเกษร กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
6.
นายสันติ ปิยะทัต กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
 
7.
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
8.
นางสาวแนน กวีวิศาลตระกูล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
9.
นางวิชดา นิติภักดิ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
 
10.
ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม กรรมการ
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
 
 
1.
นายชาย วัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
2.
พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ กรรมการตรวจสอบ
 
3.
นายอดุลย์ เลาหพล กรรมการตรวจสอบ
 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
 
1.
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
2.
ดร.อดุลย์ เลาหพล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
3.
นายกานต์ พูลเกสร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
4.
นางสาวแนน กวีวิศาลตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
 
1.
นายกานต์ พูลเกษร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
2.
นายชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
3.
ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
 
คณะกรรมการบริหาร
 
 
1.
ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต ประธานคณะกรรมการบริหาร
 
2.
นายสันติ ปิยะทัต กรรมการบริหาร
 
3.
ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร กรรมการบริหาร
 
4.
นางวิชดา นิติภักดิ์ กรรมการบริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x